Tabela opłat administracyjnych

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

  

Za rozpatrzenie sprawy indywidualnej przez organ administracji publicznej  

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, działając jako terenowy organ administracji żeglugi śródlądowej,

pobiera odpowiednie opłaty administracyjne, wymagane na podstawie ustawy. 

 

Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy NBP nr  22 1010 1078 0113 5422 3100 0000 

Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz 

Tytuł przelewu: należy dokładnie podać przedmiot opłaty wymienionej w poniższych tabelach 1 – 4
Płatnik: płatnikiem może być tylko ta osoba lub armator, na którego rzecz dana sprawa ma być rozpatrzona.

 

 

TABELA 1 

USTAWA O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ 

Na podstawie art. 70 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za poszczególne rodzaje spraw, które zostały określone w załączniku do tejże ustawy. 

L.p.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

I

Uprawianie żeglugi obcymi statkami

 

1

Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych:

 
 

1) na jedną podróż

100 zł

 

2) na określony czas lub wielokrotne podróże

200 zł

2

Za wtórnik pozwolenia

20 zł

II

Spełnienie wymogu zdolności zawodowej

 

1

Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

30 zł

1a

Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej

30 zł

2

Za wtórnik zaświadczenia

15 zł

III

Rejestr administracyjny statków

 

1

Za wpis statku do rejestru:

 
 

1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2

40 zł

 

2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2

80 zł

 

3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2

80 zł

 

4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2

400 zł

2

Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze

15 zł

3

Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego statku

20 zł

4

Za wyciąg lub odpis z rejestru

15 zł

IV

Pomiar statków (Uwaga: opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku)

 

1

Za świadectwo pomiarowe:

 
 

1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków

150 zł

 

2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków

100 zł

2

Za wtórnik świadectwa pomiarowego.

60 zł

V

Bezpieczeństwo statku

 

1

Za świadectwo zdolności żeglugowej

25 zł

2

Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

20 zł

3

Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

4

Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

5

Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

6

Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

7

Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji)

200 zł

8

Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej

20 zł

9

Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

20 zł

10

Za unijne świadectwo zdolności żeglugowej

150 zł

11

Za tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej

100 zł

12

Za uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej

50 zł

13

Za przedłużenie albo odnowienie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

14

Za przedłużenie albo odnowienie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

15

Za przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

16

Za dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej

25 zł

17

Za duplikat unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

18

Za duplikat uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

25 zł

19

Za duplikat tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

25 zł

20

Za wyciąg lub odpis unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

21

Za świadectwo instalacji i działania dla radarowych instalacji nawigacyjnych, wskaźników skrętu, sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego i tachografów w żegludze śródlądowej

50 zł

VI

Kwalifikacje zawodowe

 

1

Za egzamin na patent

150 zł

2

Za egzamin na świadectwo

100 zł

3

Za patent (kapitana, mechanika, szypra, przewoźnika, stermotorzysty)

50 zł

4

Za świadectwo (sternika, bosmana, st. marynarza, marynarza, marynarza-motorzysty, obserwatora radarowego)

25 zł

5

Za wtórnik patentu

40 zł

6

Za wtórnik świadectwa

20 zł

VII

Żeglarska książeczka pracy

 
 

Za żeglarską książeczkę pracy

30 zł

IX

Pilotaż

 

1

Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

50 zł

2

Za uprawnienie pilotowe

50 zł

3

Za egzamin na pilota

100 zł

4

Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

100 zł

5

Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2

50 zł

X

RIS

 
 

Za wydanie dokumentu zgodności

200 zł

 

 

 

TABELA 2 

 USTAWA O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

 Na podstawie 33 i 34 w związku art. 38 oraz art. 62 w związku z art.63 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, ze zm.) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za rozpatrzenie spraw określonych w § 14 i 17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1045, ze zm.) oraz spraw wynikających z §§ 2-7 w związku z  § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. z 2012 r. poz. 974). 

L.p.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

I

Świadectwo eksperta ADN

 

1

Egzamin kończący kurs na eksperta ADN, na eksperta ADN do spraw przewozu gazów i na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów (opłatę za każdy egzamin pobiera Dyrektor UŻŚ w Szczecinie; opłata obejmuje wydanie świadectwa eksperta ADN)

100 zł

2

Wtórnik świadectwa eksperta ADN

30 zł

II

Dopuszczenie statku ADN

 

1

Wydanie lub przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN

200 zł

2

Wydanie tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN

100 zł

3

Wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia statku ADN lub tymczasowego świadectwa

20 zł

 

 

 

TABELA 3 

USTAWA O WYKONYWANIU PRAC PODWODNYCH 

Na podstawie art.6 i 8 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za poszczególne rodzaje spraw, które zostały określone w załączniku do tejże ustawy. 

L.p.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

1

Wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych

200 j.t.*

2

Wydanie dziennika prac podwodnych

10 j.t.*

3

Wydanie duplikatu dziennika prac podwodnych

15 j.t.*

  *Jednostka taryfowa (j.t.) oznacza, że jej wartość złotowa stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia (jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego) liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027).

  

 

TABELA 4 

USTAWA O ZASADACH UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  

NABYTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 

Na podstawie art.9 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.220), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa (Dz. U. z 2017 r. poz.234) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne. 

L.p.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

1

Właściwy organ, na wniosek osoby, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej prawo wykonywania zawodu regulowanego, wydaje zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez tę osobę kwalifikacji zawodowych, w celu uznania tych kwalifikacji w państwie członkowskim.

84 zł *

2

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej.

980 zł **

 * Opłata w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027), które obowiązuje w roku wydania zaświadczenia. Od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł, godnie z postanowieniem § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596).

 ** Opłata w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalona wg zasad jak wyżej.

 KP) 2021.01.11

 

 

Do pobrania:

1. Tabela opłat administracyjnych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.